Regiono istorijos tyrimai

 Papildyta 2020 11 06

 

   

A p ž v a l g o s ,     s i n t e z ė  s,     i l g ų     p e r i o d ų     t y r i m a i  

 

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Panevėžio muzikos mokytojų veiklos istorinio diskurso fragmentas (miesto muzikinio gyvenimo istorijos apžvalga). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.  

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Dainų šventės – pilietiniai tautos sambūriai (Panevėžio kultūros kontekstas). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.

 

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Oraus gyvenimo troškulys: žydų gyvenimo Panevėžyje eskizai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06.

     

Vytautas Baliūnas. Panevėžio mokyklos iki 1940 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993. 

     

Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. Panevėžio rajono bažnyčios. Atsisiųsti

Šaltinis: Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius, Panevėžio rajono bažnyčios, Panevėžys,1995.

        

Ermina Čižienė. Elektros gatvė Panevėžio miesto plėtros ir kultūros kontekste.  Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.

 

Petras Juknevičius. Pajuosčio dvaras. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 1997, Nr. 4.  

 

Petras Juknevičius. Nevėžininkų dvaras. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2000, Nr. 6.  

  

Petras Juknevičius. Vandens malūnai Panevėžio rajone. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2009, Nr. 14.  

 

Leonas Kaziukonis. Iš Panevėžio malūnų praeities. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

  

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Enciklopedinė Panevėžio istorijos santrauka. Atsisiųsti

Šaltinis: Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2011.  

  

Algimantas Miškinis. Panevėžio urbanistinė raida iki 18711872 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

 

Vida Palubinskienė. Muzikavimas modifikuotomis suvalkietiško tipo kanklėmis Aukštaitijoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 12.

  

Loreta Paškevičienė. Panevėžio mokytojų seminarija. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 1997, Nr. 4.  

   

Alfreda Petrulienė, Dovilas Petrulis. Paliuniškio dvaro palikimas ir dabartis. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

   

Dalė Puodžiukienė. Medinė dvarų architektūra Panevėžio rajone. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

  

Rasa Račiūnaitė-Paužolienė. Moteriškumo simboliai tradicinėje Aukštaitijos kultūroje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 12.

 

Marija Rupeikienė. Tautinių mažumų sakralinis paveldas. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06. 

   

Jurga Sadauskienė. Šeimos vaizdinys Panevėžio krašto tautosakoje: XX a. pirmosios pusės rinkinius vartant. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 02.

 

Vlada Stankūnienė, Asta Stankūnaitė. Lietuvos populiacijos santuokinio statuso kaita XX–XXI a. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 03.

 

Jūratė Šemetaitė. Kai kurie lopšinių ir vaikų migdymo tradicijų bruožai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 06.

  

Skaidrė Urbonienė. Panevėžio krašto kryždirbystės tradicijų apžvalga. Atsisiųsti

Šaltinis: Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2011 12 21.  

  

Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Panevėžio apskrities fotografija periodinėje spaudoje, leidiniuose ir atvirukuose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.  

 

Vitalija Vasiliauskaitė. Sakralinės medžio skulptūros rinkinys Panevėžio kraštotyros muziejuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenkščio, Panevėžys, 2009.

  

Vitalija Vasiliauskaitė. Tradiciniai Panevėžio krašto valgiai ir valgymo ritas. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 12.

   

Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė. Raguvėlės dvaro paveikslai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 23.

   

Gvidas Vilys. Signalinės lentos ir jų funkcionavimas lietuvių etnokultūroje.  Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: nematerialus etninės kultūros paveldas, Panevėžys, 2011. Paskelbta 2012 01 06.

  

  

  P a n e v ė ž i o      p r i e š i s t o r ė  

   

  

Tomas Baranauskas. Aukštaitija XIII–XV amžiuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Aukštaičių tapatumo paieškos, Panevėžys, 2006.  

    

Darius Baronas. Aukštaitija kovų su Livonijos ordinu metu (XIII–XIV a.). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.

    

Laimutis Bilkis. Panevėžio krašto vandenvardžiai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Algirdas Girininkas. Upytės žemės priešistorė. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

 

Petras Juknevičius. Pirmųjų gyventojų pėdsakai Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2001, Nr. 8.  

 

Zigmantas Kiaupa. Upytės miestietiškųjų gyvenviečių tinklo formavimasis XV a.–XVI a. pirmoje pusėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

  

Alfreda Petrulienė. Barinės senkapis (Krekenavos seniūnija). Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos archeologija, tomas 11, Vilnius, 1995.  

 

Alfreda Petrulienė. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: ant Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009.  

  

Dovilas Petrulis. Etnologo Antano Daniliausko archeologinė veikla ir radiniai iš Pukiškio akmens amžiaus gyvenvietės. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.  

   

Povilas Tebelškis. Iš Panevėžio rajono laidojimo paminklų tyrinėjimų istorijos. Atsisiųsti

Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2003 m.  

   

Vykintas Vaitkevičius. Aukštaitiški aukurai. Atsisiųsti

Šaltinis: Aukštaičių tapatumo paieškos, Panevėžys, 2006.  

   

Ilona Vaškevičiūtė. Žiemgalių ir aukštaičių ryšių beieškant. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009.  

  

Gintautas Zabiela. Upytės žemė II tūkstantmečio pirmoje pusėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

   

Gintautas Zabiela. Aukštaitijos žemės. Atsisiųsti

Šaltinis: Aukštaičių tapatumo paieškos, Panevėžys, 2006.     

 

  

B  a j o r i š k o j i     e p o c h a     ( X V I – X V I I I a. )    

 

 

Arūnas Astramskas. 1779 metų kunigaikščio Stanislovo Poniatovskio privilegija Panevėžio miestiečiams. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009.  

  

Domas Būtėnas. Upytės pavieto teismai. Atsisiųsti

Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos publikacija, skelbiama nuo 2003 m.  

  

Šarūnas Jatautis. Senojo Panevėžio gyventojų antropologija. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Genutė Kirkienė. Aleksandro Jogailaičio konfesinė politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje XV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

 

Algimantas Krinčius. Senųjų Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys (skelbiami trumpi dokumentų aprašymai, 1654 m. Naudvario  valdos inventorius). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.  

 

Mikalojus Lukinas. Upytės krašto miškai XVI a. Atsisiųsti

Šaltinis: Girios, Nr. 1, 1974.  

 

Ona Maksimaitienė. Pirmosios žinios apie Panevėžio miestą. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, T. 2(12), 1961.  

 

Ona Maksimaitienė. Panevėžys XVI amžiuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, T. 1(12), 1962.

  

Elmantas Meilus. Upytės pavietas tvano metu (1654–1661 metais). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Alfreda Petrulienė. Iš viduramžių archeologijos ir istorijos šaltinių: senojo baltų tikėjimo reliktai ir katalikybės plėtra Panevėžio senamiesčio bažnyčios erdvėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

      

Raimonda Ragauskienė. Biržų ir Dubingių Radvilų giminės pėdsakai Upytės paviete. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 02.

    

Aivas Ragauskas. Tarp Kėdainių ir Tobago: škotai Benetai Naujamiestyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 02.

       

Jolita Sarcevičienė. Būti Sapiega: socialinės tapatybės prezentacijos kasdienybėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

        

Virginijus Savukynas. Čičinsko mito reikšmės. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

    

Gintautas Sliesoriūnas. Stambioji žemėvalda Upytės paviete XVII a. pabaigoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

    

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Tarp tradicijų ir novacijų: Upytės pavieto bajorija XVIII a. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

  

Dovilė Troskovaitė. Periferinės karaimų bendruomenės. Centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII–XVIII amžiais. Atsisiųsti

Šaltinis: Orentas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai, Vilnius, 2008.

  

Liudas Truska. Žemėvaldos ir feodalų klasės struktūra Lietuvoje XVIII a. pabaigoje (1. Upytės pavietas 1790 m.). Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija A, T. 3(48), 1974.  

         

Darius Vilimas. Upytės pavieto žemės teismo elitas ir žemės teismo kasdienybė (1565–1588). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

 

Gitana Zujienė. Inovacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime valdant Aleksandrui Jogailaičiui. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

 

 

X I X     a m ž i a u s     p r o b l e m o s

 

  

Arūnas Astramskas. Panevėžio dūma: rinkėjai, rinkimai, išrinktieji. Atsisiųsti

Šaltinis: Istorija, tomas XXXIX, Vilnius, 1999.  

 

Arūnas Astramskas. Šeduvos savivalda XX a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

  

Arūnas Astramskas. Panevėžio žemės ūkio parodos. Atsisiųsti

Šaltinis: Mūsų praeitis, 1997, Nr. 5.  

 

Arūnas Astramskas. Vidurinių mokyklų atidarymas Panevėžyje: miesto bendruomenės požiūris. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.  

  

Arūnas Astramskas. XX amžiaus pradžios Panevėžio visuomenės veikėjai. Atsisiųsti

Šaltinis: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste, Panevėžys, 2010.

   

Arūnas Astramskas. Lietuviškos viešosios erdvės kūrimasis Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: tautos mieste, Panevėžys, 2014. Paskelbta 2015 01 06.

    

Arūnas Astramskas. Panevėžio apskrities dvarininkų viešoji veikla XX a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 11 18.

  

Arūnas Astramskas. Pilietiškumo raiška Panevėžio bendruomenės šeimose XX a. pradžioje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šeimos portretas istorijos kontekste, Panevėžys, 2019. Paskelbta 2019 12 03.

   

Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. Kariniai veiksmai Panevėžio apskrityje 1915 m. vasarą. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

  

Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. Pirmojo pasaulinio karo kapinės Panevėžio rajone. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 1995, Nr. 2.  

  

Remigijus Civinskas. Panevėžio statusas XIX a. pradžioje: miestas ar kaimas? Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.   

 

Petras Juknevičius. Napoleonmetis Panevėžio krašte. Atsisiųsti

Šaltinis:  Petras Juknevičius. Napoleonmetis Panevėžio krašte, Panevėžys, 2007.  

  

Petras Juknevičius. Naudvario dvaras ir jo valdytojai Kerbedžiai. Atsisiųsti

Šaltinis: Kultūros paminklai, 2008, Nr. 13.  

  

Libertas Klimka, Rasa Kivilšienė. Panevėžio pijorų mokykla XIX a. pirmoje pusėje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.

    

Olga Mastianica. Keletas puslapių iš mergaičių švietimo Panevėžyje praeities. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai, Panevėžys, 2008.

  

Edmundas Rimša. XIX a. pirmojo trečdalio Panevėžio rotušės antspaudai – senosios miesto heraldikos šaltinis. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

 

Jurga Sadauskienė. Kazimiero Maigio laiškai Simonui Daukantui. Atsisiųsti

Šaltinis: Kraštiečiai: Moigių šeima, Panevėžys, 2006.  

    

Giedrius Subačius. Panevėžio mokytojų seminarija: lietuvių kalbos dėstymo pradžia 1872–1873 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Archivum Lithuanicum, Nr. 9, 2007.  

 

Giedrius Subačius. Zacharijaus Liackio pranešimas IX Rusijos archeologų suvažiavime Vilniuje (1893). Atsisiųsti

Šaltinis: Archivum Lithuanicum, Nr. 11, 2009.  

   

Aurelija Tamošiūnaitė. Emigracija XX amžiaus pradžios laiškuose: vienos pasvališkių šeimos kalbiniai portretai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

   

Vilma Žalkauskaitė. XIX a. pabaigos dvasininko kasdienybė kunigo Povilo Januševičiaus dienoraštyje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

 

  

K o n t r a v e r s i š k a s     X X     a m ž i u s

 

 

Evaldas Bakonis. Panevėžio "Gimtajam kraštui tirti draugija" 1923–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.

     

Vaida Bakšienė. Žydų tautinės bendruomenės problemų atspindžiai Panevėžio miesto tarybos sprendimuose ir vietinėje spaudoje 1918–1940 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.  

 

Gražvydas Balčiūnaitis. Laisvės kovos Pasvalio krašte: žmonės ir faktai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Vaidas Banys. Partizano Albino Bilinkevičiaus-Balčio dienoraštis ir archyvas. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Vaidas Banys. Kėdainių frontas 1919 m. sausio–vasario mėnesiais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26.

  

Eglė Bendikaitė. "Lai kalba žygiai ir faktai": Panevėžio krašto žydai Nepriklausomybės kovose. Atsisiųti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26.

      

Juozas Brazauskas. Iš Panevėžio apskrities švietimo praeities pirmosios nepriklausomybės metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

     

Naujiena. Juozas Brazauskas. Brandžiausias  Juozo Zikaro monumentaliosios paminklinės skulptūros kūrinys. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

 

Arūnas Bubnys. Panevėžio vyskupijos dvasininkų visuomeninė veikla nacių okupacijos metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

  

Arūnas Bubnys. 1941 m. birželio sukilimas Panevėžio apskrityje. Atsisiųsti 

Šaltinis: Istorijos ženklų skaitymo pamokos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2016 12 30.

     

Dalia Bukevičiūtė. Juozas Urbšys ir Lietuvos valstybingumo saulėlydis (1938–1940 m.). Atsisiųsti

Šaltinis: Istorijos ženklų skaitymo pamokos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2017 01 03.

   

Joana Viga Čiplytė. Panevėžio savivaldybė nuo 1990 m. kovo iki 1991 m. kovo: rinkimai ir struktūra. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

   

Algirdas Jakubčionis. Žmogaus teisių sąjūdis ir Lietuvos Helsinkio grupė. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

  

Petras Juknevičius. Iš Panevėžio apskrities savivaldybės veiklos 1918–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

 

Darius Juodis. Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1941–1991 metais (pavyzdžiai iš Panevėžio istorijos). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

  

Darius Juodis. Vyskupas Kazimieras Paltarokas sovietų saugumo akiratyje. Atsisiųsti

Straipsnis parengtas 2015 m. muziejaus surengtoje konferencijoje "Iš Panevėžio praeities: vyskupas Kazimieras Paltarokas ir jo epocha" skaityto pranešimo pagrindu.

Paskelbta 2017 01 03.

  

Darius Juodis. Partizaninio judėjimo slopinimas Panevėžio apskrityje 1944–1945 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Aušra Jurevičiūtė. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai 1918–1923 m. ir 1990–1991 m. [panevėžiečiai]. Atsisiųsti

Šaltinis: Istorijos ženklų skaitymo pamokos, Panevėžys, 2016. Paskelbta 2017 01 03.

    

Evita Feldentāle. Asmeninės antisovietinio judėjimo Sovietų Latvijos respublikoje bylos 1959–1983 m. vaizdo liudijimuose Latvijos okupacijos muziejuje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

   

Mindaugas Kaminskas. Kauno komercinė fotografija 1918–1940. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.  

   

Lina Kasparaitė-Balaišė. Karininko Jono Variakojo tarnyba Lietuvos kariuomenėje XX a. trečiame dešimtmetyje. Atsisiųsti. 

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26.

 

Romas Kaunietis. Partizanų fotografija Aukštaitijoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas, Panevėžys, 2006.  

  

Greta Kėvelaitienė. Panevėžio krašto tikinčiųjų teisių suvaržymų atspindys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje“. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

   

Ineta Kuļša. Nacionaliniai partizanai Pietų Latgaloje: žmonių prisiminimai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Regina Laukaitytė. Panevėžio vyskupijos tikinčiųjų pasipriešinimas režimui 1948–1953 m.  Atsisiųsti

Šaltinis: Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“, Panevėžys, 2012.

Paskelbta 2013 01 31.

    

Naujiena. Viktoras Liutkus. Vytauto Kairiūkščio gyvenimas ir kūryba Panevėžyje 1932‒1937 m. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

   

Regina Laukaitytė. Vyskupijos centro formavimasis Panevėžyje 1926–1940 m. Atsisiųsti

Straipsnis parengtas 2015 m. muziejaus surengtoje konferencijoje "Iš Panevėžio praeities: vyskupas Kazimieras Paltarokas ir jo epocha" skaityto pranešimo pagrindu.

Paskelbta 2016 12 10.

    

Elena Markuckytė. Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veiklos 1978–1982 m. apžvalga. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

   

Elena Markuckytė. Savivalda Panevėžio mieste 1940–1941 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai, Panevėžys, 2005.  

  

Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Lietuvos partizanų Vyčio apygarda. Atsisiųsti

Šaltinis: Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija, Panevėžys, 2012.

  

Naujiena. Ilona Mažylytė. Spauda ir spaustuvės tarpukario Panevėžyje. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

   

Naujiena. Vaiva Mikelionytė. Juozo Zikaro kūryba: nuo paminklo laisvei iki futurizmo. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

  

Dainius Noreika. Lietuvos partizanai epochų kontekstuose: Vanagas, Holokaustas ir faktai. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

  

Egidijus Papečkys. Lietuvos kariuomenės ginklai 1919–1920 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26.

     

Gediminas Petrauskas, Aistė Petrauskienė. Blinstrubiškių miško partizanai: istorija, archeologija ir paveldosauga. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Naujiena. Vaidas Petrulis. Panevėžio modernizacijos ženklai tarpukariu (1918-1940 m.). Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

     

Zita Pikelytė. Miestas ir laiko ženklai 1918–1940 metų Panevėžio fotografijose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas, Panevėžys, 2010.

  

Naujiena. Zita Pikelytė. Panevėžio gimnazija 1919–1928 metais. Juozas Zikaras ir jo mokiniai. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

     

Donatas Pilkauskas. Panevėžio apskritis 1918–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų, Panevėžys, 2004.  

  

Nerija Putinaitė. Sovietinės elgesio strategijos: kiek jose prisitaikymo ir ką reiškė priešintis? Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

   

Ramutė Rachlevičiūtė. Savamokslių Stasio Petrausko ir Rimo Idzelio kūrybos pėdsakai ne vien Panevėžio meniniame gyvenimeAtsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

    

Emilija Raibužytė-Kalninienė. Partizaninis judėjimas Panevėžio krašte: moterys, kovojusios už Lietuvos laisvę. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Emilija Raibužytė-Kalninienė. Romo Kalantos Liepsnos atšvaitai: antisovietinė protesto akcija Biržuose. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

  

Valdas Rakutis. 4–ojo pėstininkų pulko veiksmai Širvintų–Giedraičių mūšyje 1920 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26

       

Deimantas Ramanauskas. Bronius Liesis-Naktis, Kaukas, Ėglis (1922–1949 m.). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

    

Egidija Ramanauskaitė. Sovietmečio Lietuvos hipiai – pasaulinės paralelės. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

  

Naujiena. Rasa Jonė Ruibienė. Juozo  Zikaro  gyvenimas  iki 1918 m. artimųjų  akimis. Atsisiųsti

Šaltinis: iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka, Panevėžys, 2021.

Paskelbta 2021 12 02. 

   

Nomeda Simėnienė. (Ne)laiku gimusi karta. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai, Panevėžys, 2020.

Paskelbta 2020 11 06.

    

Krzysztof Skłodowski. Antisovietinio pogrindžio veikla Suvalkų krašte 1944–1952 metais (apžvalga). Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Miško broliai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2018 11 29.

   

Benediktas Šetkus. Tautinių mažumų mokyklos Panevėžyje 1918–1940 metais. Atsisiųsti

Šaltinis: Panevėžio istorijos fragmentai, Panevėžys, 1993.  

  

Mindaugas Tamošiūnas. Bogumilas Kulvietis: Panevėžio krašto dvarininkas, kovojęs dėl Lietuvos laisvės. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26.

       

Vaičenonis Jonas. Kovose už Lietuvos Nepriklausomybę – Lietuvos kariuomenės Panevėžio operacija, 1919 m. gegužė. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai, Panevėžys, 2018.

Paskelbta 2019 03 26.

      

Rima Valinčiūtė. Panevėžio katedros kapitulos distinktorius. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007.  

 

Vitalija Vasiliauskaitė. Petro Būtėno archyvas emigracijoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos, Panevėžys, 2013.

     

Kęstutis Žemaitis. Tarp tėvynės ir nežinomybės: Lietuvos dvasininkija Antrojo pasaulinio karo pabaigoje. Atsisiųsti

Šaltinis: Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai, Panevėžys, 2007