VEIKIANČIOS

Paroda AB OVO

III a. parodų salė

Vasario 16-osios g. 23

Iki 2018 m. kovo 31 d.

   

Pramušiau ledą – radau sidabrą, pramušiau sidabrą – radau auksą. Kas? Žinoma, kiaušinis. Kiaušinis – tai neatsiejamas artėjančio pavasario ir Velykų šventės simbolis.

   

Lotyniškas posakis ab ovo reiškia „nuo kiaušinio“, tai yra „nuo pradžios“. Nuo seniausių laikų įvairių pasaulio šalių mitologijoje kiaušinis laikomas pradžių pradžios, gyvybės atsiradimo, tobulumo, sveikatos ir grožio simboliu. Lietuvių tautosakoje žinomos sakmės apie pasaulio atsiradimą iš kiaušinio, nes jo viduje slypinti gyvybės energija, atsinaujinimo jėga. Kiaušiniui buvo priskiriama magiška galia: tikima, kad jis gali perimti žmonių ir gyvulių ligas, nukreipti blogas akis, apsaugoti nuo piktų dvasių ir kerų.

   

Paukščiai – pirmieji ateinančio pavasario pranašai. Ir pirmieji gelbėtojai nuo šalčio ir bado. Kai po ilgos žiemos baigdavosi sukauptos maisto atsargos, žmones gelbėdavo laukiniai paukščiai – jų lizduose randami kiaušiniai padėdavo išsimaitinti. Pagal senovinius įvaizdžius paukščius į mūsų kraštą atsiųsdavo deivė Paukštė. Todėl pirmas kiaušinis, padėtas laukinio paukščio, rastas kiaušiniaujant, buvo paskiriamas deivei Paukštei, pažymimas jos ženklu ir nudažomas raudona – aukos – spalva.

   

Matyt, todėl pirmosios pavasario šventės – Velykų – vienu iš simbolių tapo margučiai – šimtmečiais iš kartos į kartą užkoduotais raštais ir spalvomis papuošti naminių paukščių kiaušiniai. Margučių tradicija labai sena, atėjusi dar iš pagonybės laikų. Tai patvirtina archeologiniai radiniai Gedimino kalno piliavietėje, Dainų slėnyje, kur rasti 13 a. siekiantys akmeniniai ir moliniai margučiai.

   

Gamtos šioje srityje niekaip nepralenksime – išskirtinėmis spalvomis ir raštais išmargintus kiaušinius paukščiai deda jau milijonus metų. Kiaušiniai – nepaprasti kūriniai: gamtoje jie savo išvaizda prisiderina prie aplinkos, kad netaptų lengvu grobiu maisto ieškantiems plėšrūnams. Tiesa, kai kurie iš jų išsiskiria itin ryškiomis, lengvai pastebimomis spalvomis, o kodėl, mokslininkai iki galo paaiškinti negali. Didesni ir mažyčiai, taškais ir netaisyklingais lopinėliais pasipuošę, spalvoti ir blyškūs laukinių paukščių kiaušiniai – nuostabūs gamtos kūriniai.

   

Parodoje eksponuojama panevėžiečio Juozapo Mataičio (1936–2006) laukinių paukščių kiaušinių kolekcija. Šią kolekciją jis surinko 1975–1980 m. dirbdamas kelių tarnyboje. Tiesiant kelius, kertant medžius, jis pradėjo domėtis rastais paukščių lizdais, juose esančiais kiaušiniais. Didėjant kiaušinių kolekcijai, J. Mataitis ėmė plačiau gilintis į ornitologijos ir zoologijos mokslus.

   

Už parodoje eksponuojamus laukinių paukščių piešinius dėkojame Sauliui Karaliui ir Lietuvos ornitologų draugijai.

   


Paroda MANO KAIMAS 

I a. fojė

Vasario 16-osios g. 23

Iki 2018 m. kovo 31 d.

   

Nuo sausio 23 iki kovo 30 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje veikia Jono Ambraškos dviejų dalių paroda „Mano kaimas“ , skirta autoriaus 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

   

MANO KAIMAS

   

Jonas Ambraška visa savo esybe buvo suaugęs su tėvų ir protėvių žeme. Iš Lepariškio kaimo netoli Ėriškių bažnytkaimio Panevėžio rajone kilusiam fotografui viena iš temų buvo gimtinė. Jo fotografijose užfiksuotas kaimas – jo jaunystės kaimas. Kai jame dar lėta slinktim tekėjo laikas, kai savi namai, sava žemė taip giliai buvo įsišaknijusi į sodiečio sąmonę, kad iš tėvų žemės jį kaip medį – tik su šaknimis galėjai išrauti. Net ilgi kolektyvizacijos metai to negalėjo padaryti. Kad ir atimta ar sukolektyvinta žemė stipriai savo gijomis buvo apraizgiusi savo vaikų širdis. Tad nestebina ant atgauto žemės lopinėlio maldai (o gal raudai?) suklupęs žilagalvis nuotraukoje „Sugrįžimas II“ – veikiausiai jis jau nebesitikėjo kada nors vėl tapti savosios žemės šeimininku.

   

Žiūrėdama į Jono Ambraškos fotografijas, regis, girdžiu, kaip saulei tekant arkliai pievoje rupšnoja žolę, kaip žvanga prie kibiro prikabinta grandinė sodietei semiant iš šulinio vandenį, kaip darda kaimo keliuku arklio traukiamas vežimas, sodo pakrašty lizde kleketuoja gandrai. Net ir tylą, regis, girdžiu.

   

Ir spalvas matau. Sakysit, kokios spalvos gali būti nespalvotoje fotografijoje? Tik geriau įsižiūrėkit – kiek daug jose šviesos atspalvių. Tai ji žaižaruoja, tai plaukia baltu rūku virš pievų, tai mainosi podraug su šešėliais. Ir visa tai suteikia gyvybės, įjungia mūsų vaizduotę, nukelia į prisiminimus apie senelių sodybą kaime, atgaivina vaikystės patirtis ir įspūdžius jame.

   

Dauguma parodos „Mano kaimas“ nuotraukų nedatuotos, be pavadinimų, apimančios 7–9 dešimtmečių laikotarpį, vis dar menančios autoriaus rankų šilumą.

   

Zita Pikelytė


     

   

Paroda DOVANA LIETUVAI IR MUZIEJUI

Moigių parodų salė

Vasario 16-osios g. 25 A

Iki 2018 m. kovo 30 d.

   

 

Tautodailininkas, Pauliaus Galaunės ir Liongino Šepkos premijų laureatas Arvydas Petrulis žinomas kaip mažosios architektūros paminklų - kryžių, koplytstulpių, koplytėlių medžiuose, paminklinių lentų bei tradicinės medinės skulptūros autorius. Jo sukurti monumentalūs kryždirbystės paminklai skirti 1863 metų sukilėliams, savanoriams, pokario partizanams įamžinti, puošia bažnyčių šventorius, kapines. Medinė polichromuota skulptūra - mylimiausias autoriaus kūrybos žanras. Spalvingų skulptūrų biblinėmis, istorinėmis, mitologinėmis ar realistinėmis temomis autorius yra sukūręs per 1000!

 

Arvydo Petrulio darbai išsiskiria UNESCO saugomos lietuvių kryždirbystės tradicijų tęstinumu, savita aukštaitiška plastika.

 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio proga Arvydas Petrulis net 46 savo darbus dovanoja miestui, kurie bus saugomi Panevėžio kraštotyros muziejuje.

   

   

Paroda LIETUVOS KELIAS

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija

Respublikos g. 17

Iki 2018 m. birželio 9 d. 

   

Okupuotoje Lietuvoje visais laikais gaji buvo laisvės viltis. 1944–1953 metai pasižymėjo aktyviu partizaniniu judėjimu: miškuose ir kaimuose narsiai kovojo susiformavę partizanų būriai. Jų vadai A. Ramanauskas-Vanagas, J. Lukša-Daumantas, J. Žemaitis-Vytautas, J. Šibaila-Merainis, P. Bartkus-Žadgaila – visi jie žuvo nelygioje kovoje. Už Lietuvos laisvę galvas paguldė apie 30 tūkstančių partizanų. Nauja laisvės siekių banga kilo po 1970 m. Protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją, 1972 m. gegužę Kaune susidegino Romas Kalanta. Jo laidotuvės tapo masinėmis demonstracijomis. Tais pačiais metais pradėta leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – pogrindinis dokumentų bei faktų apie sovietų valdžios persekiojamą Bažnyčią leidinys. 1976 m. įkurta Lietuvos Helsinkio grupė, kurios tikslas – stebėti, kaip SSRS laikosi Helsinkio pasitarimo akto įgyvendinimo. Buvęs politinis kalinys A. Terleckas kartu su savo bendražygiais įkūrė pogrindinę Lietuvos laisvės lygą, pradėjo leisti laikraštį „Laisvės šauklys“. Sovietinė valdžia – kompartijos struktūros ir KGB ėmėsi represijų prieš disidentus: 1979–1983 m. daug jų buvo suimta, teisiama ir įkalinta. 1988 m. gegužės–birželio mėnesiais įsikūręs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pasireiškė kaip galingas atgimimo judėjimas. Jau 1988 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais įvyko daugybė mitingų, kuriuose dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių. Nuo 1988 m. birželio imtas leisti „Sąjūdžio žinių“ laikraštis (redaktorius A. Skučas), rugsėjo mėnesį – „Atgimimas“ (redaktorius R. Ozolas). Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio politinis-visuomeninis judėjimas siekė ir sėkmingai įgyvendino savo tikslus – 1990 m. atkūrė Lietuvos valstybingumą. Kasmet, švęsdami Kovo 11-ąją, prisiminkime tikrąsias vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Lietuva, Tėvynė – ne tušti žodžiai.

   

Ši paroda yra skirta dviem reikšmingoms datoms – Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, ir Sąjūdžio metams pažymėti.