Petro Būtėno archyvas

 

  

PETRO IR DONATO BŪTĖNŲ ARCHYVAS

 

 

Tautotyrininkas, kalbininkas, pedagogas Petras Būtėnas (1896–1980) – viena iškiliausių tarpukario Panevėžio asmenybių. Žinomas kaip lietuvių kalbos tarmių, prielinksnių, senųjų vietovardžių tyrinėtojas, prisidėjęs prie lietuvių kalbos žodyno rengimo, parengęs pirmąją „Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programą“ sukūrė tautotyros terminą, parašė kirčiavimo vadovėlį.

 

P. Būtėnas buvo atsidavęs pedagogas: dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje, berniukų ir mergaičių gimnazijose, vadovavo mokytojų kursams. Visas jo gyvenimas kaip ir kitų prieškario inteligentų G. Petkevičaitės-Bitės, Julijono Lindės-Dobilo, Jurgio Elisono, Juozo Balčikonio buvo pašvęstas tautos švietimo, mokslo ir kultūros darbui, nepriklausomos jaunos valstybės pamatų stiprinimui. Už nuopelnus 1935 m. apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu.

 

1940 m. sovietų saugumas P. Būtėną – aktyvų šaulį, tautininką, ateitininką, Katalikų mokslų akademijos narį – suėmė ir kalino Panevėžio kalėjime, tad grįžtant sovietų armijai 1944 m. P. Būtėnas buvo priverstas trauktis į Vakarus. Karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje P. Būtėnas leido kultūros žurnalą „Žingsniai“, rengė mokytojų kursus, pats daug rašė ir intensyviai susirašinėjo su lietuviais karo pabėgėliais. 1949 m. P. Būtėnas persikėlė gyventi į JAV. Gyvendamas Bostone dirbo Lietuviškosios enciklopedijos kalbos redaktoriumi, bendradarbiavo lietuvių leidiniuose „Keleivis“, „Karys“, „Aidai“, „Pasaulio lietuvis“ ir kt. Pats redaguodamas kultūros žurnalą, aktyviai bendradarbiaudamas lietuvių išeivių spaudoje P. Būtėnas paliko gausų archyvą, kuris po jo mirties buvo saugomas Putname, Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA).

 

1998 m. tėvo archyvą savo lėšomis ir rūpesčiu į Lietuvą pargabeno sūnus Donatas Būtėnas ir saugo jį Būtėnų namuose (A. Jakšto g. 3). P. Būtėno archyvą sudaro tautotyros tyrinėjimai, laiškai, atsiminimai, romanų rankraščiai, dokumentai, lietuvių kalbos žodynui skirta medžiaga, tautosaka. Tai puikus šaltinis Antrojo pasaulinio karo priverstinio emigranto daliai patirti. Turtingame Petro ir Donato Būtėnų archyve medžiagos tyrinėjimams ras ir kultūros istorikas, ir kalbininkas, ir literatas, ir tautosakininkas.

  

 

Asmeniniai Petro Būtėno dokumentai

 

 

Flensburgo pabėgėlių stovyklos bendrabučio ir valgyklos vedėjo pažymėjimas. 1946 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Stadės lietuvių gimnazijos lietuvių kalbos mokytojo pažymėjimas. 1947 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Dedelsdorfo  vidurinės mokyklos mokytojo pažymėjimas. 1948 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Mokytojo tarnybos lapas. 1949 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Pabėgėlio pažymėjimas. 1949 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Žurnalisto pažymėjimas. 1949 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos nuolatinio rėmėjo pažymėjimas. 1952 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Lietuvių Vasario 16-osios gimnazijos pažyma apie iš Petro Būtėno gautas knygas. 1954 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.

 

Bostono mokyklos baigimo pažymėjimas. 1957 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 36.    

 

 

Laiškai Petrui Būtėnui

 

  

Čepėnas Pranas, 1953 03 03. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 35.  

 

Ružancovas Aleksandras, 1947 04 10. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 40.  

 

Ružancovas Aleksandras, 1947 08 11. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 40.  

 

Ružancovas Aleksandras, 1947 10 24. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 40.

  

Ružancovas Aleksandras, 1948  09 05. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 40.

  

Santvaras Stasys, 1947 11 26. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 43.

   

Skardžius Pranas, 1954 03 20. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 45.

   

Sruogienė Vanda, 1947 11 14. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 47.  

  

Šapoka Adolfas, 1947 12 31. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 49.  

   

Urbonas Kazys, 1946 06 07. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 51.  

  

Urbonas Kazys, 1946 10 08. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 51.

    

Vydūnas Storosta Vilhelmas, 1947 01 03. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.  

   

Vydūnas Storosta Vilhelmas, 1947 09 09. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.  

  

Vydūnas Storosta Vilhelmas, 1947 10 24. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.  

  

Vydūnas Storosta Vilhelmas, 1947 10 30. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55. 

 

Vydūnas Storosta Vilhelmas, 1947 12 12. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.

   

  

Petrui Būtėnui siųsti rankraščiai

   

 

Vydūnas Storosta Vilhelmas. Pamirštamas birutininkas (apie Vilių Bruožį). Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.

 

Vydūnas Storosta Vilhelmas.  Skirtingo žmonių elgesio priežastis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.

 

Vydūnas Storosta Vilhelmas. Žmogaus esmės įsigalėjimas. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Petro ir Donato Būtėnų archyvas Panevėžyje. Dėžė 35, aplankas 55.