Dokumentai

  

 Papildyta 2019 11 11

  

S e n i e j i    a k t a i    i r    p r i v i l e g i j o s

1503–1795 m.

 

 

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1503 m. rugsėjo 7 dienos aktas. Atsisiųsti

Šaltinis: „Panevėžio ryto“ priedas „Senvagė“, 1993 m. rugsėjo 14 d. Nr. 107.   

  

Jonas Stanislovaitis Kiška, Žemaičių seniūnas, LDK pataurininkis, Palabių kaimą netoli Naujamiesčio, kurį Kiškos motina pardavė Jonui Volminskui, Polocko kaštelionui, amžiams atidavė tajam Volminskui mainais už Meškalaukio kaimą, ką ir patvirtina šiuo raštu. 1585 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 2190/2 R 2762.

   

Upytės teismo vaznio liudijimas apie šaukimo į teismą įteikimą Upytes pilies teismo knygoje. 1589 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1671, ap. 4, b. 405, l. 2–2v.  

    

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Vazos raštas Upytės seniūnui kunigaikščiui P. Krošinskiui dėl Upytės pavieto teismo ir jo archyvo statybos Panevėžyje. 1612 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1294, ap. 1, b. 28, l. 2.  

  

Naudvario (Upytės paviete) valdinių inventorius. Bališkių kaime minimi: Jusaičiai, Kriščius, Valys, Jurgis su sūnumis, Morkus Valbaitis, Urbas Barzdaytis, Andrulis Staniulaytis, Ambrasas, Petras, Mikalojus ir Walencius Vaštakaičiai. Padaugyvenių kaime minimi: Gustas Matulionis, sūnūs Tamošius ir Jonelis, Iokubas Bartkus, Petras Baniułaytis, broliai Iurgis ir Adomas. Jasonių kaime: Valbaitis, Paravaitis, Škudaitis, Bernotaitis ir kt. Pogoicpilach kaime minimi: Motiejus, Valiukas Žemioniai, Tamošiūnas Iudas, Mickus Kukaitis ir kt. Kiti kaimai: Kurmėnai, Katkūnai, Giniūnai, Sitkūnai (Tamulis, stiklius), Mazgėgaliai (Mazgaigalis). Inventorių perdavė Jonas Koškėla su pačia Mikalojui Škultinui su pačia. Išrašas iš Upytės pilies teismo knygų. 1654 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 753.

    

Jonas Jurcevičius Kaškėla ir jo pati Halška Magdė Medenaitė-Jonienė-Kaškėlienė, Upytės pavieto žemionys, parduoda Škultinui Palabius, Naujadvarį, kuriuos paveldėjo iš velionio tėvo Jurgio Kaškelio, o tas pirko iš Mykolo Kazimiero Jonaičio-Valminsko ir Halškos Malcheraitės-Valminskienės, Vitebsko kaštelionienės, Upytės karužienės, Krėvos seniūnaitės. 1654 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 729

    

Pasvalio Romos katalikų bažnyčios inventorius.1680 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 669, ap. 2, b. 337, l. 203–205.  

    

Otas Kristupas Škultinas perleidžia Naudvarį Jonui Reinholdui už 22500

timpų, kol jas grąžins. Pasirašė Otto Christopher Schultte, Mikalojus Teodoras

Šilingas, Konstantas Visogierd, Ernst Reinhold Schultte. 1716 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys.  GEK 7938 R 709.

    

Jonas ir Teodora Karvovska Sologubai pardavė Nauriškius, kitaip Palabius, karužai (vėliavininkui) Kristupui Dominykui Puzinai iš Kozielsko, Upytės pavieto seniūnui, už 2080 timpų. Ta žemė jiems palikta testamentu velionės Marijonos Lopatinskos-Karvovskos. Išrašas iš Upytės pilies teismo knygų. 1719 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 2190/11  R 2762.  

  

Upytės žemės teismo urėdininkų tyrimas byloje tarp Justino ir Benedikto Švainickių. Liudijo Steponas Staniulis, rusėnas valstietis Jonas Žutkovskis ir keletas kitų. Broliai susirėmė kardu ir muškieta dėl miško. Kiti apklaustieji: Jonas Žulkovskis, Adomas Lyva, Valentas Dominas, Mikalojus Aluliūnas. Minimas valstietis Dovydas Pumplis. Malkos buvo kertamos Pajuodžio miškelyje, kur ir vyko brolių konfliktas.1726 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys.GEK 13054a R 3648.  

    

Aktikuotas inventorius parduodant Upytės paviete Pranionių (Pronyancow) kaimą. Pardavė Ona Plonianska-Stanislovienė-Davidavičienė, Vilkmergės paseniūnienė, Mikalojui Škultinui, valdovo pulkaunykui. Inventorius rašytas 1667 01 05. Valdiniai: Čepas Jasiulionis, suolininkas, 4 sūnūs (Iurgis, Abram, Maciey, Mikołay), Čepas Valiūnas, kalvis, Jokūbas Petrukaytis, Mačiukas Prazułaytis, Bernota Brazułaytis, Symas Masiułaytis, Venclovas Petrukaytis, Masiulis Petrykaytis, su juo ateivis Baltramiejus Uszkurys, Stanislovas Ianułaytis, išsivaikščioję Jonas Grygielunas, Szweczułaytis ir kt. Kaimo valakai ribojasi su Strėlėnų ir Sidžiūnų kaimais, prie Labos upelio, Užulabio ir Šilų iki pat Beinariškių kaimo.1726 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys.GEK 13054a R 5690.

    

  1731 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II privilegija, patvirtinanti žemės sklypo dovanojimą Panevėžio pijorų vienuolynui. Donatorius  – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakancleris Mykolas Čartorickis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1294, ap. 1, b. 96, l. 26–27v.  

    

Naudvario, kitaip Palobių, Upytės paviete užstatymo raštas su inventoriumi. Dvaras senas, apgriuvęs. Minimi Nauradų kaimo valdiniai, Mažgogalos kaimo valdiniai Kukoraitis, Oksas, Bartkus ir kiti su šeimomis. Šidžiūnų kaimo valdiniai Leknickis, Kukoraitis Rutkus, Masiuliūnas ir kiti. Užstato Karolis Vilhelmas Hanskofas ir Ona Škultinaitė-Hanfeltova karužai Ropui už 4444 timpas.1731 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 703.

    

Ganckofas, Šilingas, Mertachas? sudaro sandėrį. Minimi Naurodų valstiečiai Valančiūnas, Juozapas, Baltrus, Jonas Bart[k]us, Andrius, Matuszis, jų prievolės, aprašyti gyvuliai, paukščiai, rakandai. Taip pat minimi Šilingų Mažgogalos, Sidziūnų valstiečiai. Inventoriaus vertimas iš vokiečių kalbos.1735 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 698.

   

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1503 m. rugsėjo 7d. Panevėžio įkūrimo akto nuorašas. 1736 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F.1671, ap. 4, b. 433, l. 21–22v.  

    

Pasvalio miesto inventorius. 1743 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525. Ap. 8. B. 830, l. 1–5.  

    

Stanislovas ir Ona Baravskaitė Bartkevičiai parduoda Aleksandrui ir Onai Truskauskaitei Švainickiams dalį Barklainių valdos žemių už 6 muštus talerius (?!) Ta žemė prie pat Kalnakelio ir Žeibgojo etc.1763 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 13054a R 3647

 

Aleksandras Zigmuntas ir Ona Truskauskaitė Švainickiai, Starodubo medžioklininkai, Vilniaus kanauninkui grafui Mikalojui Tiškevičiui užleidžia tuščias Barklainių valdos Meliaudiškių, Jokūbiškių, Šarkiškių dvarelio ir kitų žemes, esančias Remeišonių lauke, tas, kurios nuo seno priklausė Švainickiams Barklainių valdoje, Remeišonių kaime, tarp kapitulos Ramygalos valdinių, Upytės paviete, Ramygalos parapijoje. Toliau nurodo, kuriais metais kam priklausė, pradedant 1613 m. Upytės karuža Jogaila, 1642 m. Jonu Švainickiu, proseneliu ir t. t. Minimos įvairios pavardės ir metai. 1766 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 13054a R 3646.  

   

Stanislovas Kerbedis, Žemaitijos kunigaikštystės pilininkas, ir Aleksandras su Magde Mejeraite Šilingai, valdovo kapitonai, bei Bazilijus Škultinas, valdovo karuža, susitarė dėl Upytės pavieto Palabių valdos užstatymo. Išrašas iš Upytės pilies teismo knygų. 1766 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 704.

  

80-ies langelių lentelė apie LDK kariuomenės pulkus, vėliavas ir išmokas.Vėliavos: husarų, petihorų, raitelių kornetų, kazokų, totorių, dragūnų, lenkų pėstininkų. Visa kariuomenė iždui kainavo 4 781 616 auksinų. Data nenustatyta.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938R 721.  

   

Velionio Raguckio vėliavos sąskaita. Surašyta, kam kiek išmokėta. Minimi Upytės bajorai Saulevičius, Gineitis, vokietis Mėjeris ir kiti. Data nesustatyta.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 725.

       

 

  

C a r ų   l a i k ų   p a ž i n i m o   š a l t i n i a i

1796–1918 m.

  

  

 

Nepilnamečio Radvilos globėjai siekia atgauti pabėgusius valstiečius su šeimomis  iš Naujamiesčio dvaro, kitaip Lyberiškių. Minimi valstiečiai Jurgis, Laurynas ir Jokūbas Mikalojūnai. 1799 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 718.

   

Panevėžio pijorų bažnyčios, vienuolyno ir mokyklos aprašymas. 1800 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1294, ap. 1, b. 186, l.1–4.  

  

Panevėžio pijorų vienuolyno inventorius su bibliotekos knygų sąrašu. 1804 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F 94–2450.  

   

Senojo Panevėžio inventoriaus fragmentas. 1806 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap., 8, b., 385, l. 33at., 34, 39 at.  

   

Ramygalos inventoriaus fragmentai ir klebonijos aprašymas. 1806 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b., 385, l. 14at., 16at., 17, 17at., 18.  

   

Panevėžio inventorius. 1809 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 515, ap. 22, b. 151, l. 160–173.  

  

Baisiogalos ir Pašušvio parapijų žemėlapis. 1812 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 1582.

     

Krekenavos ir Ramygalos parapijų žemėlapis. 1812 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 1582.

  

Pušaloto ir Pumpėnų parapijų žemėlapis. 1812 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 1582.  

  

Šeduvos parapijos žemėlapis. 1812 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 1582.

   

Smilgių ir Naujamesčio parapijų žemėlapis. 1812 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 1582.

    

Panevėžio parapijos žemėlapis. 1812 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 1582.

   

Panevėžio rotušės išduotas liudijimas su miesto antspaudu. 1816 m. liepos 18 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyrius. F. 260–627.  

   

Valerijonas Kerbedis, Juozapas Puzina ir Benediktas Chomichovskis susitarė dėl Mežgogalos kaimo ribų. Tos kaimo, tekusio Kerbedžiui, ribos nustatytos 1638 m. inventoriuje, kai Valminskiai perdavė jį Jurgiui Kaškeliui. Riba prasideda palei Šuojos upę. Minimi Strėlionių, Pranionių, Bučių kaimai. 1816 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys.  GEK 7938 R 714b.  

      

Vilniaus gubernijos Upytės apskrities Ramygalos parapijos Barklainių valdos revizija sulig 1795 metais po Adomo Švainickio ėmus valdyti sūnui Simonui Švainickiui. Surašyta vyrai, moterys, jų metai etc. 1816 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 13054a R 3631.

  

Susitarimas dėl žemės ribos tarp Valeriono Kerbedžio Naudvario ir Antano Rimkevičiaus Bučionių (Bučių) kaimų. Minima Šuojos upė. 1817 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys.  GEK 7938 R. 707.

   

Pasvalio katalikų bažnyčios ir klebonijos inventorius. 1817 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 669, ap. 2, b. 337, l. 190–192.  

    

Pranciškaus Lopatinsko, Upytės pilies teismo teisėjo, ir Valerijono Kerbedžio, Žemaičių pilininko, Naujadvario ir Giniūnų laikytojo, Antano Slavinsko, Upytės pavieto asesoriaus, Vincento Pereščiako, Adomo Huvalo, Juozapo Savicko, Dapšionių laikytojo, Adomo ir Teklės Leparskytės Liutkevičių, Beinoravos, kitaip Bružogalos, palivarko laikytojų, susitarimo raštas dėl Pagaidžpilio ir Dapšių kaimų ribų. Surašyti kapčiai, laipsniai, ilgis šniūrais, rykštėm ir rykštelėm. Parašai Kerbedžio, Lopatinsko, Slavinsko, Pereščiako, Savicko, Adomo, Teklės Leparskaitės-Liutkevičienės. 1817 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7938 R 735.

      

     

Panevėžio pijorų vienuolyno planas. 1833 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567, ap. 2. b. 3360, l. 36v–37.  

   

Upytės pavieto bajorų, galinčių dalyvauti gubernijos seimelio rinkimuose, sąrašas. 1833 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 1, b., 194, l. 1–10.  

  

Abėcėlinis Upytės pavieto bajorų sąrašas. Fragmentas, raidės А, Б, В, Г. 1834 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 2, b. 1200, l. 1–13.  

   

Abėcėlinis Upytės pavieto bajorų sąrašas. Fragmentas, raidės Д, Э, Е, Ж, З, J, И, К. 1834 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 2, b. 1200, l. 14–25.  

   

Abėcėlinis Upytės pavieto bajorų sąrašas. Fragmentas, raidės Л, М, N, О, П. 1834 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 2, b. 1200, l. 26–40.  

   

Abėcėlinis Upytės pavieto bajorų sąrašas. Fragmentas, raidės Р, С, Т. 1834 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 2, b. 1200, l. 40at.–49at.  

   

Abėcėlinis Upytės pavieto bajorų sąrašas. Fragmentas, raidės У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я. 1834 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 708, ap. 2, b. 1200, l. 50–60.

    

Panevėžio miesto vakarinės dalies planas su planuotu statyti gimnazijos pastatu. 1838 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta:  Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567. Ap. 27. B. 24.  

   

Panevėžio miesto dalies su planuojamu statyti nauju kalėjimu planas.1839 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-473, ap.2, b.136.

  

Rytinės Panevėžio miesto dalies planas. 1840 m. Atsisiųsti 

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F.I-473, ap.2, b.138.

  

Panevėžio vakarinės dalies planas su pažymėtu planuojamu statyti kalėjimu. 1840 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 526, ap. 7, b. 4832, l.1.

    

Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios reikmenų, perduotų Bajorų mokyklos koplyčiai, sąrašas. 1841 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F94–2454.  

   

Naujiena. Kauno gubernijos žydų bendruomenių  sąrašas ir narių jose skaičius. 1845 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap.1, b.  1270, l. 58–62.

    

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (Vaivadėlių dvaro) inventoriaus fragmentas. Pažalvaičių, Bliūdžių, Rėklių, Tičkūnų, Katkų, Vabolių  kaimų ir  dalies Mikolajevo miestelio žemės kiekis, prievolės, duodamos pajamos. 1847 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2510, l. 1–11.

    

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (Vaivadėlių dvaro) inventoriaus fragmentas.Pažalvaičių, Bliūdžių, Rėklių, Tičkūnų, Katkų, Vabolių  kaimų ir  dalies Mikolajevo miestelio gyventojų detali šeimų sudėtis, valdomos žemės kiekis, turimi pastatai ir gyvuliai, prievolės. 1847 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2510, l. 12–25.  

    

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (Vaivadėlių dvaro) inventoriaus fragmentas. Pajamos ir išlaidos, valstiečių prievolės, atsarginių javų sandėlių būklė, nereikalingi pastatai ir kita. 1847 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2510, l. 26–43.

  

Naujiena. Panevėžio apskrities bajorų, turinčių priklausomų valstiečių, sąrašas. 1847 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. f. I-50, ap. 1, b. 145, l. 67 at.–83 at.

     

Naujiena. Panevėžio įstaigose (teismuose, iždinėje, rotušėje ir kt.) tarnaujantys bajorai. 1847 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 1, b. 145, l. 452.–467.

    

Ramygalos valstybinio dvaro liustracijos (aprašymo) projektas. 1848 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 4, b. 585, l. 2–3.

    

Aukštadvario klebono Stanislovo Liukiansko raštelis apie gautus 3 pūrus rugių, 2 pūrus kviečių iš nepilnamečių Norberto ir Medardo Švainickių globėjo Jono Švainickio, kuris vykdė velionio Simono Švainickio valią remti Aukštadvario elgetas. 1849 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys.GEK 13054a R 3630.

   

Panevėžio žydų sinagogos projektas. 1851 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-473, ap.1, b.1162.

     

Vaivadėlių  valstybinės žemės valdos (dvaro) geometinio inventoriaus fragmentas. Vaivadėlių, Papiškio, Pavinkšnių kaimų ir dalies Mikolajevo miestelio žemės ribos. 1854 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2314, l. 1–6 at.  

   

Vaivadėlių valstybinės žemės valdos (dvaro) geometinio inventoriaus fragmentas. Vaivadėlių kaimo ir užusienio bei dalies Mikolajevo miestelio žemės valdytojai, žemės rūšys ir kiekis. 1854 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2314, l. 7–12at., 24–25.

    

Vaivadėlių valstybinės žemės valdos (dvaro) plano fragmentas. Vaivadėlių kaimo sodybų ir žemės planas. 1854 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2316.  

 

Vaivadėlių valstybinės žemės valdos (dvaro) plano fragmentas. Mikolajevo miestelio rytinės dalies planas. 1854 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2316.

   

Statistinės žinios apie Panevėžio apskrities gyventojus. 1855 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-50, ap. 1, b. 11413, l. 630–631 at.  

  

Statistinės žinios apie Panevėžio miesto gyventojus. 1855 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrites archyvas. F. I-50, ap. 1, b. 11413. l. 628–628 at.  

 

Panevėžio apskrities įmonių sąrašas. 1855 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-50, ap. 1, b. 11413, l. 196.

  

Vaivadėlių valstybinės žemės valdos (dvaro) geometrinio inventoriaus fragmentas. Bendrosios žinios, žemės kiekis, valstiečių prievolės.1855 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2313, l. 1–10at.  

  

Vaivadėlių valstybinės žemės valdos (dvaro) geometinio inventoriaus fragmentas. Vaivadėlių, Papiškio, Pavinkšnių kaimų ir Mikolajevo miestelio rytinės dalies gyventojų šeimų detali sudėtis, valdomos žemės kiekis, turimi pastatai, gyvuliai, prievolės. 1855 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2313, l. 12–23.

  

Vaivadėlių valstybinės žemės valdos (dvaro) geometrinio inventoriaus fragmentas. Pajamos ir išlaidos, valstiečių prievolės, atsarginių javų sandėlių būklė, nereikalingi pastatai ir kita. 1855 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2313, l. 29–40.

 

Statistinės žinios apie Panevėžio apskrities pirklius. 1856 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas, F. I-50, ap. 1, b. 11413, l. 418.  

 

Senojo Panevėžio žemės valdos planas. 1856 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2513.

  

 

Senojo Panevėžio žemės valdos plano fragmentas: Mikolajevas. 1856 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2513.  

 

Senojo Panevėžio žemės valdos plano fragmentai: Pažalvaičių, Katkų, Rėklių, Tičkūnų. Vabolių kaimai. 1856 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2513.

  

Senojo Panevėžio žemės valdos planas. 1857 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2512.

 

Senojo Panevėžio žemės valdos plano fragmentai: Senojo Panevėžio ir Plukių kaimai. 1857 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2512.  

 

Senojo Panevėžio žemės valdos plano fragmentai. Valstybinės fermos ir Senojo Panevėžio kaimo planas. 1857 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2512.  

   

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (dvaro) inventoriaus fragmentas. Plukių, Senojo Panevėžio kaimo, dalies Mikolajevo miestelio žemės kiekis, prievolės, duodamos pajamos.1857 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2509, l. 1–12.

  

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (dvaro) inventoriaus fragmentas. Plukių, Senojo Panevėžio kaimo, dalies Mikolajevo miestelio žemės valdytojai. 1857 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2509, l. 13–18.

  

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (dvaro) inventoriaus fragmentas. Prievolės, pajamos, karčiamos, nereikalingi pastatai, trumpa valdos nuomos istorija. 1857 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2509, l. 22–32 at.

 

Panevėžio rotušės raštas dėl sklypo perdavimo bažnyčios statymui. 1859 m. lapkričio 11 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas, F. I-516, ap.1, b. 15, l. 16–16 at.  

 

Panevėžio apskrities nuomojamų valstybinių dvarų sąrašas ir žinios apie juos. 1860 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 4, b. 471, l. 13at.–16.

   

Ukmergės apskrities nuomojamų valstybinių dvarų sąrašas ir žinios apie juos. 1860 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 4, b. 471, l. 16at.–18.  

 

Kauno gubernijos valstybinių dvarų, kuriuos valdo privatus asmenys ir kurių valstiečiai nepervesti į činčą, sąrašas. Duomenis apie dvarų valstiečių skaičių, žemės ir miško kiekį. 1861 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 3, b. 495, l. 14.–19 at.

  

Mikolajevo rytinės dalies  planas. 1864 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2315.

  

Senojo Panevėžio žemės valdos plano fragmentas. Vakarinės Mikolajevo miestelio dalies planas.1864 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2525.

   

Naujiena. Už dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime ištremtų Panevėžio apskrities Piniavos valsčiaus valstiečių sąrašas, 1864? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 3, b. 176, l. 75–75at.

     

Naujiena. Už dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime ištremtų Panevėžio apskrities Stumbriškio valsčiaus valstiečių sąrašas, 1864? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 3, b. 176, l. 74–74at.

  

Naujiena. Už dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime ištremtų Kauno gubernijos valstiečių sąrašas, 1864? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 3, b. 176, l. 85–89at.

         

Krekenavos miestelio planas. 1865 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2, b. 2434, l. 1.

 

Pasvalio miesto planas. 1866 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 2. b. 2381.

  

Naujiena. Panevėžio apskrities dvarininkų, kurių turtas konfiskuotas ar sekvestruotas, sąrašas. 1864 m.? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 3, b. 705, l. 1–38 at.

  

Naujiena. Už dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime ištremtų Kauno gubernijos dvarininkų, kurių dvarai privaloma tvarka parduodami, sąrašas. 1866 m.? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 3, b. 176, l. 85–89at., nenumeruota.

     

Naujiena. Už dalyvavimą 1863–1864 m. sukilime konfiskuotų Kauno gubernijos dvarų sąrašas. 1866 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-62, ap. 23, b. 1952, l. 17–20 at.

     

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (dvaro) žemės sklypų ir savininkų lentelė. Pažalvaičių, Bliūdžių, Rėklių, Tičkūnų, Katkų, Vabolių kaimai ir dalis Mikolajevo miestelio.1868 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2514, l. 1–17.

 

Senojo Panevėžio žemės valdos plano fragmentas. Valstybinės fermos centras. 1869? m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2521.

   

Senojo Panevėžio valstybinės žemės valdos (dvaro) gyventojų sąrašas ir valdomos žemės kiekis. Plukių kaimas, valstybinė ferma, šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebono valda.1869 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525 ap. 2 b. 2515, l. 1–9.

  

Pirmasis perspektyvinis Panevėžio planas. 1871 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 526 ap. 7, b. 3206, l. 1.  

  

Kauno gubernijos kanceliarijos raštas apie 1870 m. miestų nuostatų Panevėžyje įvedimą. 1879 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I.-49, ap. 1, b. 13292, l. 1–1 v.  

  

Panevėžio mokytojų seminarijos etatų sąrašas, nuostatai, išlaidų sąmata. 1872 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567, ap. 5, b. 2917, l. 140–144, 243.  

 

Panevėžio ir Ukmergės apskričių pradinių mokyklų sąrašas ir mokinių jose skaičius 1865–1870 m. 1872 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567, ap. 5, b. 2917, l. 29.  

  

Naujiena. Panevėžio (ir tuometiniame Mikolajevo priemiestyje bei visoje Panevėžio parapijoje gyvenančių) žydų bendruomenės „dėžučių“ mokesčio mokėtojų sąrašai. 1892 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-49, ap. 1, b. 17524, l. 94–117at, 126, 127.

   

Naujiena. Ramygalos žydų bendruomenės „dėžučių“ mokesčio mokėtojų sąrašai.1893 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-49, ap. 1, b. 17524, l. 141–143 at.

  

Naujiena. Pasvalio žydų bendruomenės „dėžučių“ mokesčio mokėtojų sąrašai. 1893 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-49, ap. 1, b. 17524, l. 125–127 at.

  

Naujiena. Krekenavos žydų bendruomenės „dėžučių“ mokesčio mokėtojų sąrašas. 1894 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-49, ap. 1, b. 17524, l. 50– 54 at.

  

Movšos Kisino testamento nuorašas, kuriuo jis palieka nekilnojamą nuosavybę žydų chasidų maldos namams bei žydų ligoninei Panevėžyje ir pinigines lėšas labdaros draugijos įsteigimui. 1890 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 308, l. 4–5.

 

Pasvalio katalikų bažnyčios vizitacijos aktas. Fragmentai. 1894 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 525, ap. 8, b. 584, l. 10–14.  

  

Naujiena. Naujamiesčio žydų bendruomenės „dėžučių“ mokesčio mokėtojų sąrašai (keletas). 1897 m.? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-49, ap. 1, b. 17524, l. 63– 67 at.

   

Mato Grigonio bendramokslių pildyta linkėjimų ir sveikinimų knygelė. 1904–1906 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio rajono viešoji biblioteka.  

    

Kauno gubernijos valdybos ir Kauno žandarų valdybos susirašinėjimas apie priešvalstybinę katalikų kunigų veiklą Panevėžio apskrityje. Minimi P. Korzonas, J. Genys, F. Lialis, J. Tumas. 1906 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1227 Ap. 1. B. 338. L.12, 16, 18, 19, 43, 53, 54, 56.  

   

Naujiena. Panevėžio moterų labdaros draugijos prie Panevėžio-Šeduvos evangelikų liuteronų parapijos dokumentai (prašymas registruoti draugiją, steigėjų sąrašas, nuostatai). 1908 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 87, l. 6, 14at., 19, 20.

   

Biržų laisvosios ugniagesių draugijos narių sąrašas. 1909 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-18, ap. 1, b. 33, l. 101, 101 at., 102, 102 at., 103.  

 

Panevėžio dūmos nutarimas dėl pastatų perkainavimo ir perkainuotų pastatų sąrašas. 1909 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1244, ap. 1, b. 67, l. 176–180.  

  

Naujiena. Panevėžio skaitymo mėgėjų draugijos dokumentai (prašymas draugiją registruoti, nuostatai, pranešimas apie veiklos pradžią ir steigiamojo susirinkimo protokolo kopija). 1909 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 120, l. 14–18, 27, 28.

      

Naujiena. Panevėžio lietuvių katalikių moterų šv. Zitos draugijų nuostatai. 1909 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 25, l. 243 at–254.

   

Panevėžio apskrities aprašymas. 1910 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I -18, ap.1, b. 35.  

  

Naujiena. Panevėžio meno mėgėjų draugijos nuostatai su iniciatorių sąrašu. 1910 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 140, l. 17–23.

   

Naujiena. Panevėžio dramos, muzikos ir dainavimo draugijos nuostatai. 1910 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F.  I-53, ap. 1, b. 26, l. 66 at–78.

    

Panevėžio ispravniko slaptas raportas apie Panevėžio dūmos rinkimus, jos narių antirusiškas nuostatas ir nuotaikas. 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1567, ap. 1, b. 1674, l. 36–37.  

 

Statistiniai duomenys apie Pasvalio liaudies mokyklą bei mokinių vardinis sąrašas. Fragmentai. 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567, ap. 8, b. 1611, l. 1, 9–10.  

 

Žinios apie Panevėžio dviklasę žydų mokyklą ir jos mokytojus. 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567. Ap. 8. B. 611. L.1, 17, 2, 3, 4.  

 

Dokumentai apie žemės sklypo Ramygalos g., kuriame buvo pastatyta Panevėžio žydų mergaičių Javnės gimnazija, dovanojimą žydų draugijai Cheder Kloli. 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 1137, l. 32–34.

  

Naujiena. Biržų žydų labdaros draugijos ataskaita už 1911 m. (su draugijos narių ir aukotojų sąrašu). 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53 ap. 1, b. 10, l. 69–78.

   

Naujiena. Panevėžio moterų lietuvių moterų katalikių draugijos „Darbas“ dokumentai (prašymas registruoti, valdybos narių charakteristikos, nuostatai, valdybos sudėtis). 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50 ap. 2, b. 129, l. 1, 31, 36–37 at., 46.

  

Naujiena. Panevėžio žydų labdaros draugijos Cheder Kloli nuostatai. 1911 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 17, l. 74 at–80.

    

Rinkėjų į Panevėžio miesto dūmą sąrašas. 1912 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1567, ap. 1, b. 1840, l. 10–25.  

 

Žydų, turinčių rinkimų cenzą, bet negalinčių dalyvauti Panevėžio miesto dūmos rinkimuose, sąrašas. 1912 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1567, ap. 1, b. 1840, l. 72–84.

   

Panevėžio dūmos narių sąrašas. 1913 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1567, ap. 1, b. 1840,  l. 127.

  

Panevėžio apskrities automobilių ir motociklų registravimo knyga. 1913–1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-26, ap. 1, b. 8, l. 1–8.  

  

Dokumentai apie kino teatro S. Montvilos teatre atidarymą. 1913 m. lapkritis – 1914 m. gegužė. Atsisiųsti

Šaltinis: Kauno apskrities archyvas. F. I-473, ap. 1, b. 50, l. 33, 40, 40 at., 47, 48, 51.  

 

Elektrinio apšvietimo Panevėžyje įrengimo shema. 1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-473, ap. 1, b. 5128.

 

Kauno gubernijos žandarų viršininko raštas apie įtariamą ginklų platinimą Panevėžyje. 1914 m. sausio 10 d. Atsisiųsti

Šaltinis: Kauno apskrities archyvas. F. I-18, ap. 1, b. 84, l. 117.  

  

Kupiškio „Blaivybės“ draugijos veiklos ataskaita. 1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–99.

   

Naujiena. Vabalninko Romos katalikų labdaros draugijos ataskaitos už 1914 m. santrauka. 1915 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 2, b. 194, l. 201–208.

    

G. Petkevičaitei-Bitei į Vilnių siųstų produktų registravimo sąsiuvinis. 1911–1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 901.

 

Jono Mačiulio-Maironio poemos "Mūsų vargai" septintosios ir aštuntosios dalies rankraštis. 1915 m.? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 6 dėžė, 8 aplankas.

     

  

N e p r i k l a u s o m o j e   L i e t u v o j e

1918 02 16–1940 06 15

  

  

 

Panevėžio srities apsaugos viršininko J. Variakojo raštas apie padėtį Panevėžio srities apsaugos būryje. 1919 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.384, ap.3, b.12, l.48.  

   

Panevėžio „Saulės“ vyrų ir moterų gimnazijų perdavimo Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai  aktas. 1919 liepos 1 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.391, ap.2, b.1012, l.320, 320 at.   

   

Panevėžio miesto tarybos rinkimų taisyklės. 1919 m. liepos 14 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.379, ap. 2, b. 87, l. 65–67.  

   

Savivaldybės posėdžio protokolas. Miesto vadovo, valdybos rinkimai, jų atlyginimų dydžio nustatymas. 1919 rugsėjo 18 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.1264, ap.1, b.4, l. 27, 27at., 28.  

   

Lietuvos Respublikos švietimo ministro raštas dėl J.Balčikonio paskyrimo Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriumi. 1919 m. spalio 16 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.391, ap.3, b.1868, l.1  

    

Pasvalio apskrities seimelio posėdžio protokolas. 1919 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas.  F. 379, ap. 2, b. 62, l. 2–7.  

   

Panevėžio žydų gimnazijos 1920 m. veiklos apžvalga. 1921 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.391, ap.2, b.1072, l.12, 12 at.  

   

Pasvalio apskrities valdybos raštas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių įstaigų departamentui dėl valsčių atsisakymo prisijungti prie Biržų apskrities.1920 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 379, ap. 2, b.161,  l. 55.

    

Biržų-Pasvalio apskrities valdybos raštas vidaus reikalų ministrui R. Skipičiui dėl „Laisvės“ tilto atidarymo. 1920 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 379, ap. 2, b.161,  l. 119.  

   

Panevėžietės Onos Liškerienės testamentas, kuriuo ji Panevėžio katalikų labdarių draugijai (vėliau jos teises perėmė Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyrius) paliko žemės sklypą Šiaulių gatvėje ir kiti dokumentai. 1920 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 243, l. 5, 6, 41.  

   

Panevėžio savivaldybės komisijos dėl nekilnojamo turto apmokestinimo progresiniais mokesčiais posėdžio protokolo kopija. 1920 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 17-R. ap. 1, b. 3b, l. 781–781 at.

    

Panevėžio vyrų gimnazijos veiklos apžvalga. 1921 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas.  F. 391, ap. 2, b. 1013, l. 47, 47at., 48, 53 at.  

   

Panevėžio apskrities viršaičių sąrašai. 1921, 1922, 1924 m. Atsisiųsti 

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius F123–312.  

   

Pajuosčio dvaro perdavimo aktas ir turto sąrašas. 1922 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–325.  

   

Panevėžio apskrities tarybos posėdžio protokolas. 1922 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F 94–250.

   

Panevėžio apygardos (Panevėžio ir Utenos apskritys) darbo inspektoriaus streikų registravimo žurnalas.1922 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 2, lapai nenumeruoti.

  

Skulptoriaus Juozo Zikaro namo projektas. 1923 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos literatūros ir meno archyvas. P006.  

    

Kovai su svetimomis kalbomis vietos kuopos privalomas įsakymas. 1923 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–682.  

     

Panevėžio gimtajam kraštui tirti draugijos įstatai. 1924 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.1367, ap.1, b. 1246, l. 1,1at., 2, 2 at.  

   

Panevėžio miesto tarybos posėdžio dėl miesto burmistro ir valdybos narių rinkimų bei burmistro algos nustatymo protokolas. 1924 11 06. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.1264, ap.1, b.181, l.114, 114 at., 115.

  

Panevėžio miesto ir apskrities viršininko liudijimas, kad Andrius  Domaševičius traukiamas atsakomybėn už priešvalstybinį veikimą ir iki teismo paleistas už užstatą. 1924 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. PKM 4145 R 3030.

       

Statistinės žinios apie Panevėžio apskrities įmones ir dvarus, yra įmonių sąrašas.1925 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 7, l. 2–5.

 

Advokato Vlado Požėlos laiškas Andriui  Domaševičiui dėl jam iškeltos bylos. 1925 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. PKM 4146.

 

Buvusio Panevėžio pijorų vienuolyno Daujėnų dvaro (Velžio seniūnija, Panevėžio apskritis), žemės reformos metu perduoto Panevėžio vyskupijos kurijai, žemės sklypo planas. 1926 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švc. Trejybės rektorato archyvas.

      

G. Petkevičaitės-Bitės užrašų knygelė su mokinių sąrašais. 1919,1926 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 904.  

   

Panevėžio vyskupijos pastato Sodų g. 3 Panevėžyje įsigijimo dokumentai, remontų sąmatos, pastato projektai, sklypo planas. 1926–1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švč. Trejybės rektorato archyvas.

 

Lietuvos karaliaus Mindaugo IV pėstininkų pulko jubiliejinio ženklo projektai. 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 517, ap. 1, b. 129, l. 28, 29, 30.

    

Pasvalio vidurinei ir aukštesniajai mokyklai remti „Šviesos“ draugijos įstatai.1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1367, ap.1, b.1285, l. 7–7 at.

    

Vyskupo K. Paltaroko raštas Panevėžio savivaldybei dėl jo buto apmokestinimo. 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 109.  

  

Katalikų veikimo centro Biržų skyriaus steigiamojo susirinkimo protokolas.1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 194.  

   

Vyskupo K. Paltaroko kreipimasis dėl Katalikų veikimo centro skyrių kūrimo ir veiklos.1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 203.  

   

Pranešimas Panevėžio vyskupui apie tai, kad kunigas Jurgis Tilvytis perėmė Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią.1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 460. L. 10.  

    

Vyskupo K. Paltaroko nurodymas dvasininkams dėl dekanatinių konferencijų rengimo 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 267. L. 68.  

    

Žinios apie Panevėžio vidurinės amatų mokyklos veiklą: mokytojų ir mokinių sąrašai, egzaminų tvarkaraščiai, inventorius, patalpos. 1927–1930 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 21-R. ap. 1, b. 3, l. 22, 83, 88, 92, 106, 113, 118, 121, 129, 149.

      

Panevėžio vyskupo raštas švietimo ministrui dėl kunigų seminarijos Panevėžyje įsteigimo. 1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391, ap. 3, b. 60, l. 53.  

   

Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyriaus Vaikų ir senelių namų prieglaudos sąskaitos.1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L.134–137.  

    

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono valdybos apyskaita.1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L.6–6 at.

    

Panevėžio pramonės įmonių sąrašas. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391, ap. 2, b. 2118, l. 91.  

   

Panevėžio lenkų gimnazijos pastato fasado projektas. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.1622, ap.4, b.8, l.11.  

    

Pasvalio vandens malūno sklypo planas. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės centrinis archyvas. F. 1790, ap. 1, b. 15, l. 38.

   

Vyskupo K. Paltaroko sveikinimas Panevėžio burmistrui Panevėžio išvadavimo iš bolševikų 10-ies metų proga. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 105.  

    

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono skyrių suvažiavimo protokolas.1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 2–4.

     

Lietuvos katalikiškos „Pavasario“ jaunimo sąjungos Panevėžio regiono rajonų vadovų posėdžių protokolai. 1929, 1930, 1931, 1935,1939 metai. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650, ap. 1, b. 139, l. 147–148, 141–143, b. 39, l. 62, b. 157, l. 155–156, 1–2, 2 at.

     

Šv. Vincento à Paulo draugijos Biržų skyriaus visuotinio narių susirinkimo protokolo ištrauka ir lėšų apyskaita. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L. 157, 156.  

    

Šv. Vincento à Paulo draugijos Pasvalio skyriaus lėšų apyskaita. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L. 159.  

            

Kunigo Jono Karbausko tarnybos lapas.1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 393. L. 37.

 

Šv. Vincento a Paulo draugijos Vabalininko skyriaus ataskaitos, skyriaus išlaikomos prieglaudos ataskaita.1929–1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L.67, 118–120.

  

Susisiekimo ministerijos pašto valdybos direktoriaus telegramos ir aplinkraščio apie necenzūruotų Katalikų veikimo centro ir Lietuvos katalikų jaunimo federacijos "Pavasaris" leidinių išėmimo iš pašto siuntų nuorašas. Minimi vyskupo K. Paltaroko raštai. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 5490 R 4809, l. 167.

   

„Pavasario“ sąjungos Utenos skyriaus valdybos protestas Utenos komendantui dėl draudimo kunigui Vl. Butvilui skaityti pranešimą. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 139. L.159–159 at.  

 

Panevėžio lietuvių katalikių šv. Zitos draugijos įstatai. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 153. L. 21–23.

   

Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyriaus visuotinio narių susirinkimo protokolas.1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L.144–147.  

  

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Panevėžio rajono valdybų pirmininkų posėdžio protokolas.1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 61, 61at.

   

Raštas apie kunigo Jono Maciejausko išrinkimą Panevėžio miesto tarybos pirmininku.1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 410. L. 10.  

  

Buvusio Panevėžio pijorų vienuolyno pastato planas. XX a. 3 dešimtmetis (?)  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švč. Trejybės rektorato archyvas.

  

Žinios apie Panevėžio vyskupijos kurijos tarnautojus turinčius teisę dalyvauti savivaldybės rinkimuose. 1931, 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 69, 93.  

   

Kunigo Alfonso Lipniūno panešimai Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui apie darytas kratas. 1930–1931 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 5490 R 4809, l. 102, 121.

    

Vyskupo Kazimiero Paltaroko susirašinėjimas su vidaus reikalų ministru dėl kunigo Alfonso Lipniūno veiklos.  1930–1931 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 5490 R 4809, l. 87, 95, 100–101, 105–108, 111–112, 116–120, 193.  

   

Policijos informacija apie Alfonso Lipniūno sakytus "priešvyriausybinius" pamokslus ir vyskupo Kazimiero Paltaroko susirašinėjimas su krašto apsaugos ministru dėl draudimo kunigui Alfonsui Lipniūnui išvykti iš Panevėžio. 1930–1931 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 5490 R 4809, l. 81–87, 89 143.  

   

Prezidento Antano Smetonos telegrama vyskupui Kazimierui Paltarokui su padėka už velykinius sveikinimus. 1931 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 5490 R 4809, l. 16.  

   

Vidaus reikalų ministerijos kriminalinės policijos direktoriaus raštas švietimo ministrui apie Panevėžio katedroje įvykusį slaptą ateitininkų susirinkimą. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391, ap. 8, b. 178, l. 45-46.  

   

Lietuvos Respublikos Savivaldybių departamento direktoriaus raštas Panevėžio miesto burmistrui  dėl rinkimų į miestų tarybas tvarkos.1931.05.04. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.1264, ap.1, b.414, l.15, 15 at.  

  

Kvietimas į V. Kerbedžio vardo palatos atidarymą Panevėžio apskrities ligoninėje. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius.  F123-341.  

 

Vyskupo K. Paltaroko aukos Šv. Vincento à Paulo draugijos Panevėžio skyriui kvitas. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L.37.  

  

Panevėžio ir Utenos apskrities įmonės, kurioms Finansų ministerija išsiuntė anketas statistiniams duomenims rinkti. 1931 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 15, l. 3–5.  

  

I. Šukio kino teatro pastato Panevėžyje, Respublikos g. 31, projektas.1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švč. Trejybės rektorato archyvas.

  

Juozo Miltinio laiškai Petrui Karužai. 1931–1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 23869, GEK 23870, GEK 23871, GEK 23868, GEK 23867, GEK 23863, GEK 23864, GEK 23865, GEK 23861, GEK 23862, GEK 23860, GEK 23859, GEK 23866.

    

Žinios apie Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono spaustuvės „Banga“ steigimą. 1930, 1935 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 2895, l. 3, 4, 6, 10, 19, 41.

  

Panevėžio apskrities Krekenavos, Ramygalos, Naujamiesčio, Vadoklių, Kupiškio, Šimonių, Subačiaus, Troškūnų, Viešintų, Raguvos, Šeduvos (miestelio ir valsčiaus), Smilgių, Rozalimo, Pumpėnų ir Panevėžio valsčių įmonių ir amatininkų sąrašai.1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 28, l. 1, 2, 4–8, 16, 18, 20–22, 25–29, 31, 33, 35, 37, 39.  

  

Utenos apskrities Vyžuonų, Anykščių, Tauragnų, Molėtų, Utenos, Užpalių, Kuktiškių, Debeikių, Daugailių valsčių įmonių ir amatininkų sąrašai. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 28, l. 2, 5, 6, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 61.  

  

Izabelės Grigulevičiūtės testamentas, kuriuo ji visą savo turtą palieka labdaros draugijoms. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 147, l. 2, 46.

 

Raštai Panevėžio savivaldybei apie vyskupijos pastato Sodų g. 1 gyventojus. 1932, 1934, 1935 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 61, 62, 84.  

  

Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyriaus apyskaita.1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L. 55–56.

   

Panevėžio planas. 1933 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1622, ap. 3, b. 108, l. 37.

   

Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko raštas vidaus reikalų ministrui apie reikalavimus kunigams atlikti teisėjų paskirtas bausmes. 1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 5490 R 4809, l. 10–11.  

  

Alančių dvaro Vadoklių valsčiuje kilnojamojo ir nekilnojamojo turto sąrašas. 1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 213, l. 2–10, 51.  

   

Žinios apie Panevėžio vidurinės amatų mokyklos veiklą: dėstomi dalykai, sąrašai, inventorius, patalpos. 1933–1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 21-R. ap. 1, b. 5, l. 58, 68, 81, 85, 86, 90, 101.

 

Lietuvos karaliaus Mindaugo IV pėstininkų pulko kūrimosi istorija. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 517, ap.1, b. 280, l. 63-66.  

   

Panevėžio apskrities tarybos sveikinimas vyskupui K. Paltarokui ir vyskupo padėka.  1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 67, 68.  

   

Šv. Vincento a Paulo draugijos Troškūnų skyriaus ataskaita.1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L.41.  

   

Žinios apie kunigą Julijoną Lindę.1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 408. L. 17, 17at.  

   

Nutarimas dėl Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyriaus žemės sklypo M. Tiškevičiaus aikštėje įteisinimo. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 2707, l. 40, sklypo planas.  

    

Nutarimas dėl notaro Jono Moigio testamento patvirtinimo. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 2723, l. 4–5.  

     

Panevėžiečio Mykolo Rosako turto aprašymas. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 3, b. 6, l. 1, 15–25, 28–35.  

    

Mykolo Rosako testamentas ir Apylinkės teismo nutarimas jo  netvirtinti. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 9-R Ap. 1 b. 264, l. 3–7, 16–19.  

 

Panevėžio turgaus vidutinės kainos. 1934 m. pirmasis pusmetis.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 17-R. ap. 1, b. 17, l. 16–16 at, 70–70 at, 121–121 at, 164–164 at, 303–303 at.

 

Julijono Lindės-Dobilo bibliotekos ir asmeninio turto aprašymas. 1935 01 25. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 9-R, ap. 1, b. 578, l. 39-48.  

   

Žinios apie kai kurias Panevėžio įmones, jų blankų pavyzdžiai.1935 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 55, l. 29, 31, 32–39, 42, 47, 50–55, 87.

     

Dokumentai apie žemės sklypo Ramygalos g., kuriame buvo pastatyta Panevėžio žydų mergaičių Javnės gimnazija, įteisinimą. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 1137, l. 2, 3, 6, 36.  

   

Žinios apie AB "Lietuvos muilas" Panevėžio fabriko veiklą: pagaminta ir parduota produkcija, produkcijos receptūros, įvairios išlaidos, nuomojamų patalpų sąrašas. 1936 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 1, l. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12–18.

      

Dokumentai apie žemės sklypo Laisvės a., kuriame stovėjo Panevėžio žydų ligoninė ir kuris priklausė Panevėžio žydų draugijai Kneset Izrael, įteisinimą. 1936/37 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 1138, l. 2, 44.  

  

Dokumentai apie žemės sklypo Elektros g., kuriame buvo pastatyta Panevėžio žydų gimnazija, įteisinimą. 1936/37 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 1136, l. 2, 3, 5, 6, 20–22, 43.

  

Lietuvos Nepriklausomybės paminklo Panevėžyje statyti komiteto įstatai. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1367, ap. 1, b. 285, l. 6-9 at.  

   

G. Petkevičaitės-Bitės kišeninis kalendorius. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK1195.  

    

Panevėžio vyskupijos pirmojo diecezinio sinodo protokolai (fragmentai).1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 410. L. 96–106.  

    

Žinios apie kai kurias Panevėžio įmones, jų blankų pavyzdžiai.1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 75, l. 1, 3, 5–8, 54, 62, 65, 68, 112.

 

Švietimo ministro įsakymas dėl viešųjų valstybinių bibliotekų Pasvalyje, Prienuose, Lazdijuose, Joniškyje, Radviliškyje, Anykščiuose, Molėtuose, Akmenėje ir dar 54 miestuose ir miesteliuose steigimo. 1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės centrinis archyvas. F. 391, ap. 8, b. 222, l. 141­–142 at.  

      

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės prašymas teismui dėl teisės į žemės sklypą Puziniškyje. 1938 balandis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 9 ap. 3 b. 69, l. 1-1 at.  

   

Pasvalio žydų draugijos „Gmilus-Chesed“ įstatai. 1938 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas.  F. 1367, ap. 1, b. 1294, l. 1–4.  

  

Vyskupo Kazimiero Paltaroko sveikinimas „Pavasario“ sąjungos Svėdasų skyriui Kristaus Karaliaus paminklo pastatymo proga. 1938 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 157. L. 71, 71at.  

   

Kunigo Jono Maciejausko tarnybos lapas.1938 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 410. L. 56.

    

Panevėžio apygardos darbo inspekcijos inspektoriaus ataskaita apie darbo sąlygas, nelaimingus atsitikimus Panevėžio įmonėse. 1938 m. kovo-balandžio mėnesiai. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 145, l. 20–24 at.  

    

Žinios apie Abromo Gofmano dviračių dirbtuvę. 1938 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 496, lapai nenumeruoti.  

    

Žinios apie Antano Patamsio fotoatelje. 1938 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 512, l. 1.  

   

Žinios apie AB „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko veiklą: pajamos, išlaidos, turtas, žaliavos, produkcijos receptūros, mažmeninių pirkėjų sąrašas. 1938 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 3, l. 1–5, 8–14, 27. 

    

Žinios apie AB „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko veiklą: pajamos, išlaidos, pelnas, žaliavos, išsamus inventoriaus sąrašas. 1938 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 8, l. 6, 7, 11, 45–49, 57.

  

Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyriaus apyskaita.1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 178. L. 14–25.

     

Žinios apie AB „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko veiklą: 1938 m. pajamos ir  išlaidos, 1939 m. išlaidos, pajamų planas. 1938–1940 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 2, l. 4–6.

  

Statistinės žinios apie Lietuvos karaliaus Mindaugo IV pėstininkų pulko sudėtį. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 517, ap. 1, b. 494, l. 4, 4 at.

    

Nutarimas buvusios Panevėžio labdarių draugijos žemės Vaivadų kaime pripažinti Šv. Vincento a Paulo draugijos Panevėžio skyriaus nuosavybe. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 1, b. 2562, l. 1, 33.  

   

Žinios apie AB „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko veiklą: pareigybių, darbuotojų sąrašas, darbo užmokestis. 1940 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 9, l. 11–13.  

    

Žinios apie AB „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko veiklą: mažmeninių pirkėjų sąrašas. 1940 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 15, l. 79–92.

  

G. Petkevičaitės-Bitės užrašų knygelė.1937–1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 20669 R 8765.  

         

G. Petkevičaitei-Bitei atsiųsti atvirlaiškiai. I dalis. 1901–1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 941 R 4597, GEK 987 R 4603, GEK 925 R 966, GEK 952 R 947, GEK 949 R 1031, GEK 964 R 4601, GEK 932 R 1118, GEK 22867 R 9725, GEK 929 R 967, GEK 995 R 1038.  

  

G. Petkevičaitei-Bitei atsiųsti atvirlaiškiai. II dalis. 1901–1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 931 R 4596, GEK 981 R 942, GEK 942 R 4556, GEK 961 R 1111, GEK 1218 R 1061, GEK 939 R 1037, GEK 935 R 1120, GEK 945 R 4598, GEK 982 F 1839, GEK 997 R 952, GEK 933 R 965, GEK 951 R 959, GEK 965 R 1030.  

    

Vyskupo K. Paltaroko automobilio registracijos liudijimai ir Panevėžio apskrities viršininko raštas K. Paltarokui apie jo automobilio mobilizavimą. 1937, 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 14, 16, 18.  

   

Dokumentai apie kompozitoriaus Vlado Paulausko darbą Panevėžio mokyklose. 1937–1941 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 21-R. ap. 1, b. 72, l. 1–6.

   

Žinios apie alaus daryklą „Kalnapilis“, darbininkų sąrašas, darbo inspekcijos rasti trūkumai. 1938–1940 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 519, l. 1–6, 13–14.  

   

Žinios apie bendrovę „Panevėžio miltai“ (vėliau B. Rubinšteino malūnas).1938–1941 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 165, l. 1–4, 8, 22.  

   

Žinios apie Panevėžio spaustuvę „Vilnis“. 1938–1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 95, lapai nenumeruoti.  

    

Žinios apie Troškūnų spirito varyklą. 1938–1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 504, lapai nenumeruoti.

    

Į Panevėžio vidurinę amatų mokyklą priimamų Klaipėdos valstybinės amatų mokyklos mokinių sąrašas, stipendijų jiems paskyrimas, baigiamųjų egzaminų tvarkaraštis. 1939 m. gegužės 5 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 21-R. ap. 1, b. 11, l. 63–66.

  

  

 

D v i e j ų   o k u p a c i j ų   d o k u m e n t ai 

1940 06 15–1990 04 11  

  

 

Panevėžio įmonių sąrašas. 1940 m. antra pusė. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. R-961, ap. 1, b. 66, l. 54-56.  

 

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą Sofijos Smetonienės ir Romano Chodakausko Sebentiškių dvarą Nemunėlio Radviliškio valsčiuje.1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 517, ap. 1, b. 274, l. 1–4, 28,  35–40, sklypo planas nenumeruotas.  

 

Žinios apie konfiskuojamą Panevėžio burmistro Tado Chodakausko ir jo žmonos Jadvygos Chodakauskienės turtą: kilnojamojo ir nekilnojamojo turto Panevėžyje ir Staniūnų dvare sąrašai. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 498, ap. 1, b. 240a., l. 1–4, 6–11, 14–16, 19, 55.  

 

Panevėžio cukraus fabriko darbuotojų pareigybių sąrašas. 1940 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10 R, ap. 1, b. 613, lapai nenumeruoti.  

 

Žinios apie Ramygalos pieno perdirbimo bendrovę. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10 R, ap. 1, b. 231, lapai nenumeruoti.  

 

Žinios apie saldumynų dirbtuvę „Einem“. 1940 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 92, lapai nenumeruoti.  

 

Panevėžio apygardos (Panevėžio ir Utenos apskritys) darbo inspektoriaus ataskaitos.1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 10R, ap. 1, b. 627, l. 2, 10–19.

 

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą Panevėžio apskrities Traupio, Troškūnų, Vadoklių, Raguvos, Truskavos, Ėriškių, Anciškio bažnyčių žemę.1940–1947  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 498, ap. 1, b. 654, l. 1–2; b. 655, l. 1–2, 5–6; b. 816, l. 1–2; b. 252, l. 1–4; b. 253, l. 1–2; b. 353, l. 1–5, 27–28; b. 351, l. 8–9, 11; b. 350, l. 2–3.  

  

Žinios apie AB „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko veiklą: pastatų ir inventoriaus detalus sąrašas. 1941 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 5-R. ap. 1, b. 17, l. 2–14.

  

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą Biržų apskrities bažnyčių žemę: Smilgių katalikų, Biržų katalikų, Nemunėlio Radviliškio, katalikų ir evangelikų reformatų, Suosto katalikų.1944–1947  m. Atsisiųsti

Saugojimo   vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 517, ap. 1, b. 133 l. 1, 2, 10; b. 1, l. 2, 3; b. 191, l. 1, 2, 10, 11; b. 192, l. 1, 2, 17, 22; b. 193, b. 1, 2, 8, 16.  

 

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą Rokiškio  apskrities bažnyčių žemę: Skapiškio, Bulveniškio, Lukštų, Rokiškio, Panemunėlio.1944–1947  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 409, ap. 1, b. 439 l. 4, 5, 9; b. 371, l. 1, 2; b. 372, l. 1, 2, 8, 9, 10,14; b. 375, l.1, 2; b. 317, l. 1, 2.  

  

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą Rokiškio  apskrities bažnyčių žemę: Kazliškio, Obelių, Kriaunų, Aleksandravėlės.1944–1947  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 409, ap. 1, b. 212 l. 2, 3, planas nenumeruotas; b. 17, l. 1, 2; b. 14, l. 1, 2; b. 10, l.1, 2.

 

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą profesoriaus Mykolo Römerio Bagdoniškio dvaro žemę Obelių valsčiuje, Rokiškio apskrityje.1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 409, ap. 1, b. 425, l. 2, 5, 40.  

   

Žinios apie sovietinės žemės reformos nusavinamą Broniaus, Motiejaus, Tado ir Jadvygos Römerių Antanašės dvaro žemę Obelių valsčiuje, Rokiškio apskrityje.1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 409, ap. 1, b. 157, l. 2, 3, planas nenumeruotas.

 

Nutarimas dėl patalpų Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui suteikimo. 1941 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 3. b. 262, l. 5–8 at.

   

Žinios apie Panevėžio centrinio malūno apyvartą. 1941 m. birželio mėnuo.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 17-R. ap. 2, b. 2, l. 27.

 

Vienam Panevėžio miesto gyventojui parduodamų prekių normos pagal prekių pirkimo korteles A ir B. 1941 m. liepa-rugpjūtis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybinis archyvas F.1264, ap.1, b.796, l.3, 69.

 

Kunigo J. Staševičiaus sveikinimas G. Petkevičaitei-Bitei vardadienio proga. 1942 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 1211 R 2689.  

  

Rokiškio batsiuvių artelės „Batas“ patikrinimo aktas ir inventoriaus sąrašas.1942  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 7R, ap. 4c, b. 112, l. 5–10.  

  

Dokumentai apie besislapstančio Vabalninko žydo Chaimo Meirovičiaus paiešką ir nužudymą.1942  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 7R, ap. 1c, b. 7, l. 1–9.  

  

Teismo tarnautojo pasižadėjimas kad jis neturi giminystės ryšių su žydų tautybės žmonėmis. 1942 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. R–9, ap. 4, b. 45, l. 2.  

  

„Kalnapilio“ alaus daryklos skolininkų sąrašas. 1942 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 17-R. ap. 2, b. 1, l. 68–69.

 

Chajos Iciksonaitės ir Broniaus Grybausko skyrybų bylos fragmentai.1943  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 7R, ap. 8e, b. 33, l. 5, 11, 14, 14at., 16, 16 at.  

  

AB „Maistas“ Panevėžio gamyklos patikrinimo aktas. Žinios apie įmonę, jos turtą. 1943 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 18-R. ap. 1, b. 3, l. 1, 6, 11b–21.

 

Žinios apie sovietinės žemės reformos Pasvalio valsčiuje vykdymą.1944–1947  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 517, ap. 1, b. 304, l. 150–155, 161–164, 166.  

      

Panevėžio alkoholio parduotuvių sąrašas. 1944 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 17-R. ap. 2, b. 153, l. 2.

 

Ukmergės rajono MGB skyriaus pranešimas LSSR MGB apie Lietuvos partizanų Vyčio apygardai priklausančių partizanų būrių veiklą, išaiškinimą ir likvidavimą. 1948 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1, ap. 3, B. 1777, L. 11–23.

  

Mikalinos Glemžaitės rankraštis „Kupiškėnų vestuvininkų 1922–1948 m. peržvalga“. 1948 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentu rinkinys. GEK 627k.  

 

Vyskupo Kazimiero Paltaroko "Ganytojiškas žodis" vyskupavimo 25 metų jubiliejaus proga. 1951 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 6 dėžė, 9 aplankas.  

  

Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimas dėl karaimų maldos namų uždarymo. 1952 m. vasario 21 d. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.R-754, ap.13, b.428, l.121.

 

Vyskupo Kazimiero Paltaroko ir Panevėžio kurijos turto sąrašas. 1952 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švc. Trejybės rektorato archyvas.

  

Vyskupo Kazimiero Paltaroko kalba konsekruojant vyskupus P. Maželį ir J. Steponavičių. 1955 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 7 dėžė, aplankas.  

  

Vyskupo Kazimiero Paltaroko "Ganytojo žodis". 1957 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 6 dėžė, 9 aplankas.

 

Sutarčių, kuriomis vyskupas Kazimieras Paltarokas savo asmeninį turtą dovanoja kunigams Antanui Kripaičiui, Kazimierui Dulksniui ir Antanui Grigaliūnui, nuorašai. 1957 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švc. Trejybės rektorato archyvas.

  

Vyskupo Kazimiero Paltaroko testamento nuorašas. 1957 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švc. Trejybės rektorato archyvas.