MUZIEJAUS SKYRIAI

Istorijos skyriaus tikslas – Panevėžio miesto ir krašto praeities tyrimai ir sklaida. Viena iš svarbiausių skyriaus veiklų – nuo 1998 m. rengiamos konferencijos „Iš Panevėžio praeities“, o nuo 2004 m. leidžiami ir konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsnių rinkiniai. Nuo 2009 m. kartu su G. Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka rengiamos konferencijos-diskusijos Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Atsižvelgiant į pakitusį lankytojų poreikį, kuriamos naujos ilgalaikės ekspozicijos, kuriose šalia tradicinio muziejinių vertybių eksponavimo būdo pateikiami interaktyvūs pasakojimai, skaitomos paskaitos. Skyriaus darbuotojai nuolat renka, tyrinėja ir saugo muziejines vertybes, viešina sukauptus eksponatus, sudarinėja knygas, muziejaus rinkiniuose saugomų kolekcijų katalogus, rengia parodas muziejuje ir miesto viešosiose erdvėse, veda ekskursijas, organizuoja renginius.

  

Etninės kultūros skyrius kaupia, saugo ir skleidžia krašto etninės kultūros paveldą, jį tyrinėja ir parengia straipsnius ar leidinius. Skyriaus darbuotojai rengia ekspozicijas, parodas bei etninio pobūdžio renginius; organizuoja ekspedicijas, kaupia etnografijos rinkinį bei etnologinę medžiagą; formuoja garso ir vaizdo archyvą; veda edukacinius užsiėmimus bei organizuoja seminarus, konferencijas; konsultuoja folkloro ir etnografinių ansamblių dalyvius, tautodailininkus, tradicinius amatininkus ir tradicinio verslo puoselėtojus, švietimo ir kultūros darbuotojus. 

 

Edukacijos ir informacijos skyrius vykdo edukacinę veiklą, organizuoja įvairius renginius, kuria naujas mokomąsias-pramogines-pažintines programas, atsižvelgdamas į esamų ekspozicijų bei nuolat keičiamų parodų tematiką, muziejaus svečių interesus ir pageidavimus. Palaiko glaudų ryšį su kraštiečiais, skleidžia informaciją apie muziejaus veiklą. 

      

Rinkinių apskaitos ir saugojimo  skyrius atsakingas už muziejinių vertybių apskaitą ir saugojimą. Darbuotojai tvarko eksponatų apskaitos dokumentus, sudarinėja kartotekas, saugo eksponatų rinkinius.

 

Restauravimo ir konservavimo skyrius. Būtiniausi eksponatų konservavimo darbai buvo atliekami nuo pat muziejaus įkūrimo, bet specialus skyrius įkurtas tik 2000 m. Skyriuje dirba Lietuvos kultūros ministerijoje Restauratorių atestavimo komisijos atestuoti specialistai. Jiems suteiktos Lietuvos Respublikos kultūros vertybių restauratorių kvalifikacinės kategorijos: I kat. metalo ir metalo dirbinių restauratoriaus, II kat. medinės polichromuotos skulptūros restauratoriaus, II kat. dokumentų restauratoriaus, III kat. prevencinio konservavimo restauratoriaus. Muziejuje atliekami eksponatų stabilizavimo, konservavimo-restauravimo darbai, bendradarbiaujama su kitų Lietuvos muziejų specialistais. Taip pat skyriaus darbuotojai nuolat kontroliuoja, fiksuoja ir stabilizuoja saugyklų, ekspozicinių salių mikroklimatą, juose esančių eksponatų būklę. Rengia parodas, aktyviai dalyvauja muziejaus bendruomeninėje veikloje. Ruošia ir veda edukacines programas, kuriose supažindina visuomenę su restauratorių darbo specifika. Teikia konsultacijas.