Siūlome darbą direktoriaus pavaduotojui (-jai) ūkio reikalams

2019-03-07

Skelbianti organizacija

Panevėžio kraštotyros muziejus

Įstaigos teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Pareigybės pavadinimas

Direktoriaus pavaduotojas (-ja) ūkio reikalams

Dokumentai priimami iki

2019-03-21

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams  pagrindinės funkcijos:

 

- organizuoti ūkinę veiklą įstaigoje;

- vykdyti inventoriaus, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą;

- organizuoti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentaciją;

- atstovauti įstaigą projektinėse ir statybinėse organizacijose;

- prižiūrėti tinkamą patalpų ir teritorijos naudojimą, tvarką ir švarą;

- užtikrinti saugų darbą ir saugias darbo sąlygas, civilinę ir priešgaisrinę saugą;

- rengti ūkinio profilio dokumentaciją.

 

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas. Pareigybės lygis – A2.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 

- gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą pagal įgytą profesiją arba darbo patirtį pareigose, į kurias pretenduojama.

- išmanyti viešąjį administravimą, mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti vykdyti turto apskaitą, organizuoti viešuosius pirkimus, organizuoti ūkinę veiklą;

- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis);

- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, direktoriumi;

- gebėti vadovauti pavaldiems darbuotojams;

- mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją;

- būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu.

 

Privalumai:

 

- darbo su apskaitos sistema „Biudžetas VS“ patirtis;

- darbo su dokumentų valdymo sistema „Avilys“ patirtis;

- finansavimo projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis;

- panašaus pobūdžio darbo ir/arba darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis;

- priešgaisrinės saugos pažymėjimas;

- darbų saugos pažymėjimas;

- civilinės saugos pažymėjimas;

- asmens savybės - iniciatyvumas, sklandus minčių dėstymas žodžiu ir raštu, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;

- vairuotojo pažymėjimas, galimybė darbe naudoti asmeninį transportą.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Panevėžio kraštotyros muziejaus interneto svetainėje.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms.

 

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentas privalo pateikti:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

- gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

- užpildytą pretendento anketą pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtinto „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo  biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“ 1 priedą (anketos pavyzdinė forma).

Išsamią informaciją teikia Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius telefonu (8 45) 46 23 31.

Atgal